Jåsund –Tananger

Sola kommune

Navn: Jåsund – Tananger, Sola kommune (Id BN00038036)
Verdi: Svært viktig
Areal: 1067 dekar

Et helhetlig og stort sammenhengende område med få tekniske inngrep. Stor visuell og rekreasjonsmessig verdi. Hele den nordre delen av området beites av ungdyr og er i liten grad prege av gjengroing. i den søndre delen er det nå ingen beitedyr og derfor en begynnende gjengroing. Området inneholder flere ulike natur- og kulturmarkstyper. kystlyngheiene dominerer, men også fuktmark, fukthei, myr, dammer og mindre tjern er med på å gi området et stort mangfold både av kulturmarkstyper, planter og fauna.

Miljødirektoratet: Jåsund – Tananger