Hodne-Dale

Rennesøy kommune

Navn: Hode – Dale, Rennesøy kommune (BN00004815)
Verdi: Svært viktig
Areal: 6154 dekar

Området er høgast prioritert i fylket i ”Nasjonal registrering av kulturlandskap” av dei viktigaste i landet for naturmangfald. Lokaliteten utgjer ein stor del og eit platå i 100-200meters høgd aust for Vikevåg på Rennesøy. Platået har tidlegare vore ei stor samanhengande kystlynghei dominert av tørr røsslynghei med innslag av fukthei og nokre myrar. Dette er nå innskrenka og oppdelt av ein del planta barskog (særleg i aust, Hodne) og gjødsla kulturbeite , særleg i nord og vest.

Miljødirektoratet: Hodne – Dale
Rennesøy kommune: Friområder