Stokke-Blikshavn-Mjåvatnet

Karmøy kommune

Navn: Stokke – Blikshavn – Mjåvatnet
Verdi: Svært viktig
Areal: 7996 dekar

Området strekkjer seg frå Melstokkevatnet i nord til Blikshavn i sør. I aust er området avgrensa av lauvskogen vest for Austre Karmøyveg og i vest av Ørnareirsvatnet, Øvre Buadalsvatnet og Stiklevatnet (Stiglene). Vegetasjonen er ei veksling mellom kystlynghei og kystmyr i mange ulike utformingar.

Geithaug-Stiglene, Karmøy kommune (idBN00009016)
Verdi: Svært viktig
Areal: 160 dekar

Lokaliteten ligger på østsiden av Karmøy, sør for Burmavegen og øst for Hilleslandsvatnet. Treløs kystlynghei. I området finnes en rekke vegetasjonstyper, som for eksempel; tørr og fuktig kystlynghei, kalkrike sig og fattig-, intermediær- og ekstremrik – myr.

Miljødirektoratet: Geithaug -Stiglene