Øst for Steinsfjellet

Haugesund kommune

Navn: Steinsfjellet, Haugesund kommune (BN00082289)
Verdi: Svært viktig
Areal: 2377 dekar

Området ligg i den austre delen av Haugesund kommune og grensar i aust til Tysvær. Røsslyng er den dominerande arten, men det inngår også andre dvergbuskar som rypebær, klokkelyng og purpurlyng. Området er dominert av tørr kystlynghei. I lang tid har det skjedd ei gjengroing, men utviklinga er no snudd ved at området igjen blir beita.

Miljødirektoratet: Aust for Steinsfjellet
Haugesund kommune: Friområde