Ognadalen-Hellvik

Hå kommune

Navn: Ognadalen-Hellevik, Hå kommune (iD BN00044655)
Verdi: Svært viktig
Areal: 4424 dekar

Lokaliteten er eit stort heiområde nord og sør for Vestlandske hovudveg mellom Eigersund og Ogna, frå den skogkledde Ognadalen i nord og sørover til steinbrotet ved Hellvik. Heile dette store området er dominert av fukthei (H3) med m.a. blåtopp.Området har truleg i lang tid vore påverka av beiting. Det er jamt over eit middels til dårleg beitetrykk av sau og somme stader storfe. Einskilde sitkagranplantingar og vegar. Vestlandske hovudveg går gjennom lokaliteten.

Miljødirektoratet: Ognadalen – Hellevik